cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

[b]############################## | UsbFix V 9.014 | [Recherche][/b]

Utilisateur: djerry (Administrateur) # DJERRY-PC
Mis à jour le 07/01/2017 par SOSVirus
Lancé à 23:03:19 | 07/01/2017

Site Web : [url=https://www.usb-antivirus.com/fr/]https://www.usb-antivirus.com/fr/[/url]
Tutoriel : [url=https://www.sosvirus.net/tutoriel-usbfix/]https://www.sosvirus.net/tutoriel-usbfix/[/url]
Assistance : [url=https://www.sosvirus.net/]https://www.sosvirus.net/[/url]
Détection en Live : [url=http://www.sosmalware.com/fr/usbfix/]http://www.sosmalware.com/fr/usbfix/[/url]
Contact : [url=https://www.usb-antivirus.com/fr/contact/]https://www.usb-antivirus.com/fr/contact/[/url]

[b]################## | System information |[/b]

MB: Hewlett-Packard (0A54h)
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
RAM -> [Total : 2031 Mo | Free : 1138 Mo]
Bios: Hewlett-Packard
Boot: Normal boot

OS: Microsoft™ Windows 7 Ultimate (6.1.7600 64-Bit)
WB: Internet Explorer : 8.00.7600.16385
WB: Mozilla Firefox : 50.1.0

[b]################## | Security Information |[/b]

AS: Windows Defender [Actif |A jour]
FW: Windows Firewall [Actif]
SC: Security Center [Actif]
WU: Windows Update [Actif]

[b]################## | Disk Information |[/b]

C:\ (%SystemDrive%) -> Disque fixe # 74 Go (15 Go libre(s) - 21%) [] # NTFS
D:\ -> Disque fixe # 75 Go (11 Go libre(s) - 14%) [DJERRY] # NTFS
G:\ -> Disque amovible # 4 Go (4 Go libre(s) - 100%) [WAMBA] # FAT32
L:\ -> Disque amovible # 7 Go (7 Go libre(s) - 93%) [FLASH DRIVE] # FAT32

[b]################## | Startup |[/b]

F2 - HKLM\..\Winlogon : [Shell] explorer.exe
F2 - [x64] HKLM\..\Winlogon : [Shell] explorer.exe
F2 - HKLM\..\Winlogon : [Userinit] userinit.exe
F2 - [x64] HKLM\..\Winlogon : [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,
F3 - HKCU\..\Windows : [Load] C:\ProgramData\msmxndor.exe
04 - HKCU\..\Run : [uTorrent] "C:\Users\djerry\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
04 - HKCU\..\Run : [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
04 - HKCU\..\Run : [IDMan] C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
04 - HKCU\..\Run : [GUDelayStartup] "C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\StartupManager.exe" -delayrun
04 - HKCU\..\Run : [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
04 - HKCU\..\Run : [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
04 - HKLM\..\Run : [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
04 - HKU\S-1-5-19\..\Run : [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
04 - HKU\S-1-5-20\..\Run : [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
04 - HKU\S-1-5-21-512830430-957139501-2617800917-1000\..\Run : [uTorrent] "C:\Users\djerry\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED
04 - HKU\S-1-5-21-512830430-957139501-2617800917-1000\..\Run : [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
04 - HKU\S-1-5-21-512830430-957139501-2617800917-1000\..\Run : [IDMan] C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
04 - HKU\S-1-5-21-512830430-957139501-2617800917-1000\..\Run : [GUDelayStartup] "C:\Program Files (x86)\Glary Utilities 5\StartupManager.exe" -delayrun
04 - HKU\S-1-5-21-512830430-957139501-2617800917-1000\..\Run : [DAEMON Tools Lite Automount] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe" -autorun
04 - HKU\S-1-5-21-512830430-957139501-2617800917-1000\..\Run : [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
04 - HKU\S-1-5-19\..\RunOnce : [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
04 - HKU\S-1-5-20\..\RunOnce : [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe

[b]################## | Recherche générique |[/b]

Présent! L:\FLASH DRIVE (8GB).lnk
Présent! L:\ \{7C70D225-A527-4249-9320-DA097A78FA7C}.{2D7B4459-9104-458F-AE4A-C0733FDB0C89}
Présent! C:\ProgramData\msmxndor.exe
Présent! C:\Users\All Users\msmxndor.exe
Présent! HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|load (C:\ProgramData\msmxndor.exe)
Sera restauré : L:\ \GTA.San.Andreas.7z -> L:\GTA.San.Andreas.7z
Sera restauré : L:\ \{7C70D225-A527-4249-9320-DA097A78FA7C}.{2D7B4459-9104-458F-AE4A-C0733FDB0C89} -> L:\{7C70D225-A527-4249-9320-DA097A78FA7C}.{2D7B4459-9104-458F-AE4A-C0733FDB0C89}
Sera restauré : L:\ \desktop.ini -> L:\desktop.ini
Sera restauré : L:\ \IndexerVolumeGuid -> L:\IndexerVolumeGuid

[b]Analyse réalisée en 56.08 secondes[/b]

[b]################## | E.O.F | [url=https://www.sosvirus.net/]https://www.sosvirus.net/[/url] | [url=https://www.usb-antivirus.com/fr/]https://www.usb-antivirus.com/fr/[/url] |[/b]

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité