cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

ãÓÍ ÇáÊÇÑíÎ: 23/05/2016
ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí ÇáæÞÊ: 01:38 ã
ãáÝ ÇáÓÌá: ÊÞÑíÑ.txt
ãÏíÑ ÇáÈÑäÇãÌ: äÚã

ÇáÅÕÏÇÑ: 2.2.1.1043
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: v2016.05.23.02
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: v2016.05.20.01
ÇáÊÑÎíÕ: ÇáãÍÇßãÉ
ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: Êãßíä
ÍãÇíÉ ãæÇÞÚ æíÈ ÇáÖÇÑÉ: Êãßíä
ÇáÍãÇíÉ ÇáÐÇÊíÉ: Ðæí

äÙÇã ÇáÊÔÛíá: Windows 7 Service Pack 1
æÍÏÉ ÇáãÚÇáÌÉ ÇáãÑßÒíÉ: x64
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: NTFS
ÇáãÓÊÎÏã: home

äæÚ ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí: ÇáÊåÏíÏ ÈÇáãÓÍ ÇáÖæÆí
ÇáäÊíÌÉ: ÃßãáÊ
ÇáßÇÆäÇÊ ÇáÊí Êã ãÓÍåÇ ÖæÆíÇð: 307751
ÇáæÞÊ ÇáãäÞÖí: ÏÞíÞÉ¡ 7 ËÇäíÉ 9

ÇáÐÇßÑÉ: Êãßíä
ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá: Êãßíä
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: Êãßíä
ÇáãÍÝæÙÇÊ: Êãßíä
ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: Êãßíä
ÇáÇÓÊÏáÇá: Êãßíä
ÃáÌÑæ: Êãßíä
Èæã: Êãßíä

ÇáÚãáíÇÊ: 2
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe, 4024, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [9db1cc0d7623ec4a224ac9f0d32f0df3]
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe, 1684, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [7cd276638d0c66d09ad38732768cdd23]

ÇáæÍÏÇÊ ÇáäãØíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ãÝÇÊíÍ ÇáÊÓÌíá: 10
PUP.Optional.ASKPartnerNetwork, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\FHNOBIHFDNKLHOILCILFOGDCEGEKPGFN, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [311d25b4e7b2270f7a310698e41fed13],
PUP.Optional.WinShell, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{4B9E952A-E863-4125-BBDD-A74966362778}, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [f05e20b9c0d995a1f629d5d6c939c838],
PUP.Optional.WinShell, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{6610B455-135B-4516-8A4D-E4C352362CB1}, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [3e10f9e0c5d4c37361bf1d8eb74b18e8],
PUP.Optional.WinShell, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WINshell Event Logging, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [d47ab82196030d29c958307bcc36db25],
PUP.Optional.WinShell, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\WINshell Event Notification, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [84ca687163361224a87a5b500ff30000],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\AskPartnerNetwork, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [d77730a93e5bee48610a3c7da959dd23],
PUP.Optional.ASKPartnerNetwork, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\FHNOBIHFDNKLHOILCILFOGDCEGEKPGFN, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [46085e7bb6e3290d1695e9b57a896c94],
PUP.Optional.ASK.Gen, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{5245414C-2D54-4700-76A7-A758B70C2801}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [004e01d86e2b64d22981cbd3f90a7d83],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\APNMCP, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [7cd276638d0c66d09ad38732768cdd23],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, HKU\S-1-5-21-1969149488-379602290-420001605-1000\SOFTWARE\AskPartnerNetwork, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [7bd32baeebae54e20466c7f2748eaa56],

Þíã ÇáÊÓÌíá: 6
PUP.Optional.ASKPartnerNetwork, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn|path, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared\CRX\fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn.crx, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [311d25b4e7b2270f7a310698e41fed13]
PUP.Optional.WinShell, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{4B9E952A-E863-4125-BBDD-A74966362778}|Path, \WINshell Event Logging, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [f05e20b9c0d995a1f629d5d6c939c838]
PUP.Optional.WinShell, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{6610B455-135B-4516-8A4D-E4C352362CB1}|Path, \WINshell Event Notification, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [3e10f9e0c5d4c37361bf1d8eb74b18e8]
PUP.Optional.ASKPartnerNetwork, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn|path, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared\CRX\fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn.crx, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [46085e7bb6e3290d1695e9b57a896c94]
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|ApnTBMon, "C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe", ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [9db1cc0d7623ec4a224ac9f0d32f0df3]
PUP.Optional.ASK.Gen, HKLM\SOFTWARE\WOW6432NODE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{5245414C-2D54-4700-76A7-A758B70C2801}|InstallSource, C:\ProgramData\APN\APN-Stub\REAL-TG\, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [004e01d86e2b64d22981cbd3f90a7d83]

ÈíÇäÇÊ ÇáÊÓÌíá: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáãÌáÏÇÊ: 40
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\APN\APN-Stub, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e36b4d8cd2c7f83e09abe1ac6d953cc4],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\APN\APN-Stub\REAL-TG, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e36b4d8cd2c7f83e09abe1ac6d953cc4],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Updater, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Updater\Config, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Updater\Response, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared\CRX, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\ChromeUtils, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata\Mozilla, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata\Mozilla\Firefox, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata\Mozilla\Firefox\Profiles, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata\Mozilla\Firefox\Profiles\{DefaultProfilesFolder}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata\Mozilla\Firefox\Profiles\{DefaultProfilesFolder}\extensions, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared\CRX, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}\CRX, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}\CRX\{Crx_Version}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\ChromeUtils, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\{PartnerID}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\REAL-TG, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.ASK.Gen, C:\Users\home\AppData\Local\Temp\APN-Stub, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [cd8136a31584270f6fa4e7bf4eb4de22],
PUP.Optional.ASK.Gen, C:\Users\home\AppData\Local\Temp\APN-Stub\REAL-TG, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [cd8136a31584270f6fa4e7bf4eb4de22],

ÇáãáÝÇÊ: 51
PUP.Optional.WinShell, C:\Windows\System32\Tasks\WINshell Event Logging, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [d9757d5c7d1c6dc9da4102a98181718f],
PUP.Optional.WinShell, C:\Windows\System32\Tasks\WINshell Event Notification, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [a2ac52878d0c52e4ae6e5853f909ff01],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [9db1cc0d7623ec4a224ac9f0d32f0df3],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [7cd276638d0c66d09ad38732768cdd23],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\APN\APN-Stub\REAL-TG\AskToolbar.7z, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e36b4d8cd2c7f83e09abe1ac6d953cc4],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\APN\APN-Stub\REAL-TG\Setup.ini, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e36b4d8cd2c7f83e09abe1ac6d953cc4],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Updater\Config\ConfigV1.33.0.0.6797-7.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Updater\Response\ResponseV1.33.0.0.6797-0.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\ProgramData\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared\CRX\fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn.crx, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e9658158a2f741f5b005e5a8986a2ed2],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\ChromeUtils\APNNativeMsgHost.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\ChromeUtils\com.apn.native_messaging_host_fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn.json, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\APNSetup.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\UpdateManager.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1031.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1033.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1034.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1036.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1040.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1041.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1043.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1045.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\1049.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\2070.mst, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\AskToolbarInstaller-12.40.1_REAL-TG.msi, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\appdata\Mozilla\Firefox\Profiles\{DefaultProfilesFolder}\extensions\toolbar_TeoVanTB@apn.ask.com.xpi, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\Shared\CRX\fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn.crx, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}\CRX\Update.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\common appdata\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}\CRX\{Crx_Version}\Toolbar.crx, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\ChromeUtils\APNNativeMsgHost.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\ChromeUtils\com.apn.native_messaging_host_fhnobihfdnklhoilcilfogdcegekpgfn.json, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\searchhook.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\ServiceLocator.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\SO.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\toolbar.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Toolbar.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\ToolbarPS.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\toolbar_x64.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\UpdateManager.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\ask-search.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\tbnhlpr.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\tbnhlpr_x64.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\{PartnerID}\config.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}\Passport.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\REAL-TG\Source\program files\AskPartnerNetwork\Toolbar\{PartnerID}\Passport_x64.dll, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\ask-search.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\tbnhlpr_x64.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.APNToolBar.Gen, C:\Program Files (x86)\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\REAL-TG\config.xml, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [133b8950dbbe7fb79126e2ab28da9f61],
PUP.Optional.ASK.Gen, C:\Users\home\AppData\Local\Temp\APN-Stub\REAL-TG\Msi2f844abe-4f97-4c45-beb8-634fa7e85f65.log, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [cd8136a31584270f6fa4e7bf4eb4de22],
PUP.Optional.ASK.Gen, C:\Users\home\AppData\Local\Temp\APN-Stub\REAL-TG\Stb2f844abe-4f97-4c45-beb8-634fa7e85f65.log, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [cd8136a31584270f6fa4e7bf4eb4de22],

ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáãÇÏíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)


(end)

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité