cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

ãÓÍ ÇáÊÇÑíÎ: 03/01/2016
ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí ÇáæÞÊ: 21:25:45
ãáÝ ÇáÓÌá: malwer.txt
ãÏíÑ ÇáÈÑäÇãÌ: áÇ

ÇáÅÕÏÇÑ: 2.2.0.1024
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: v2016.01.03.05
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: v2015.12.26.01
ÇáÊÑÎíÕ: ÇáãÍÇßãÉ
ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: Ðæí
ÍãÇíÉ ãæÇÞÚ æíÈ ÇáÖÇÑÉ: Ðæí
ÇáÍãÇíÉ ÇáÐÇÊíÉ: Ðæí

äÙÇã ÇáÊÔÛíá: Windows XP Service Pack 3
æÍÏÉ ÇáãÚÇáÌÉ ÇáãÑßÒíÉ: x86
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: NTFS
ÇáãÓÊÎÏã: Utilisateur

äæÚ ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí: ÇáÊåÏíÏ ÈÇáãÓÍ ÇáÖæÆí
ÇáäÊíÌÉ: ÃßãáÊ
ÇáßÇÆäÇÊ ÇáÊí Êã ãÓÍåÇ ÖæÆíÇð: 150749
ÇáæÞÊ ÇáãäÞÖí: ÏÞíÞÉ¡ 15 ËÇäíÉ 9

ÇáÐÇßÑÉ: Êãßíä
ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá: Êãßíä
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: Êãßíä
ÇáãÍÝæÙÇÊ: Êãßíä
ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: Ðæí
ÇáÇÓÊÏáÇá: Êãßíä
ÃáÌÑæ: Êãßíä
Èæã: Êãßíä

ÇáÚãáíÇÊ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáæÍÏÇÊ ÇáäãØíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ãÝÇÊíÍ ÇáÊÓÌíá: 7
PUP.Optional.Yontoo, HKLM\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{F83D1872-D9FF-47F8-B5A0-49CC51E24EE8}, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [b28fce6785142d09ab0b8db7ab57fc04],
PUP.Optional.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TDataSvr, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.InstallCore, HKCU\SOFTWARE\ICSW1.17, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [66dbd85d6c2d46f01e7e4c66c73ce11f],
PUP.Optional.DeskCut, HKCU\SOFTWARE\MOZILLA\EXTENDS, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [98a995a0dcbde353207e3d6920e3ab55],
PUP.Optional.ProductSetup, HKCU\SOFTWARE\PRODUCTSETUP, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [f051c86decadf93d94003092d42f669a],
PUP.Optional.YourSearching.ShrtCln, HKLM\SOFTWARE\yoursearchingSoftware, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [c18047ee8c0d0630c8f225f205ff03fd],
PUP.Optional.Elex, HKLM\SOFTWARE\TDATA, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [b38ec66ff9a07abc07fd938a9d67f20e],

Þíã ÇáÊÓÌíá: 7
PUM.Optional.LowRiskFileTypes, HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\ASSOCIATIONS|LowRiskFileTypes, .js;.zip;.rar;.nfo;.txt;.exe;.bat;.com;.cmd;.reg;.msi;.hta;.htm;.html;.gif;.bmp;.jpg;.avi;.mpg;.mpeg;.mov;.mp3;.m3u;.wav;, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [a1a0a98c0a8f93a325a6ea1c709437c9]
Hijack.ControlPanelStyle, HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER|ForceClassicControlPanel, 1, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [291882b3f8a19c9a467152cef70cb54b]
PUP.Optional.DeskCut, HKCU\SOFTWARE\MOZILLA\EXTENDS|appid, deskCutv2@gmail.com, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [98a995a0dcbde353207e3d6920e3ab55]
PUP.Optional.ProductSetup, HKCU\SOFTWARE\PRODUCTSETUP|tb, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [f051c86decadf93d94003092d42f669a],
PUP.Optional.DeskCut, HKLM\SOFTWARE\MOZILLA\FIREFOX\EXTENSIONS|deskCutv2@gmail.com, C:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\tg3u87vi.default\extensions\deskCutv2@gmail.com, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1562d372271e18ecb3a7fff60db050]
PUP.Optional.Elex, HKLM\SOFTWARE\TDATA|dir, C:\Program Files\TDataDld, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [b38ec66ff9a07abc07fd938a9d67f20e]
PUP.Optional.Elex, HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\TDATASVR|ImagePath, C:\Program Files\TDataDld\TData.exe, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [4ff2d362eaafa88e0afb7e9fa4609d63]

ÈíÇäÇÊ ÇáÊÓÌíá: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáãÌáÏÇÊ: 2
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],

ÇáãáÝÇÊ: 53
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\MCfig.ini, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\DuiLib.dll, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\msvcp100.dll, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\msvcp110.dll, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\msvcr100.dll, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\msvcr110.dll, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\TData.exe, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\TData.ini, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\uninstall.exe, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\main.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\About.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\about_banner.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\animate_history.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\animate_portal.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\animate_recent.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\big_button_down.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\bk_shadow.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\bottom_toolbar_bk.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\brower_back.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\brower_refresh.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\btn.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\btn_browser_dir.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\ck_box.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\ck_check.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\close.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\create.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\delete.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\drag_flag.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\exclamation.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\list_header_bk.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\logo_16.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\logo_small.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\Menu.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\MenuItem.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\menu_bk.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\menu_bk_seperator.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\MessageBox.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\min.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\open_position.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\pause.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\progress_bk.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\progress_fore.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\scrollbar.bmp, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\Start.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\sysmenu.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\TaskListItem.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\TaskListItemHistory.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\TaskNew.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\task_completed.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\task_failed.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\task_pause.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\toolbar_separator.png, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],
PUP.Optional.Elex, C:\Program Files\TDataDld\skin\WebPortal.xml, ÍÐÝ Úáì ÅÚÇÏÉ ÇáÊÔÛíá, [2c1593a2d2c7092dd42f5ac36e962ad6],

ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáãÇÏíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)


(end)

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité