cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

# AdwCleaner v5.014 - Îò÷¸ò ñîçäàí 25/10/2015 â 20:02:42
# Îáíîâëåíî 18/10/2015 by Xplode
# Áàçà äàííûõ : 2015-10-18.5 [Ëîêàëüíî]
# Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà : Windows 8.1 Single Language (x64)
# Ïîëüçîâàòåëü : anfisa - ANFISA
# Çàïóùåíî èç : C:\Users\anfisa\Desktop\adwcleaner_5.014.exe
# Íàñòðîéêà : Ñêàíèðîâàòü
# ïîìîùü : http://toolslib.net/forum

***** [ Ñëóæáû ] *****


***** [ Ïàïêè ] *****

Ïàïêà Íàéäåíî : C:\Users\anfisa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cncgohepihcekklokhbhiblhfcmipbdh
Ïàïêà Íàéäåíî : C:\Users\anfisa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gehngeifmelphpllncobkmimphfkckne

***** [ Ôàéëû ] *****

Ôàéë Íàéäåíî : C:\Users\anfisa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\eopnffnijnbmbikkefopepmcakldgcpk

***** [ DLLs ] *****


***** [ ßðëûêè ] *****


***** [ Çàïëàíèðîâàííûå çàäàíèÿ ] *****


***** [ Ðååñòð ] *****


***** [ Âåá áðàóçåðû ] *****

[C:\Users\anfisa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Íàéäåíî : cncgohepihcekklokhbhiblhfcmipbdh
[C:\Users\anfisa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Íàéäåíî : gehngeifmelphpllncobkmimphfkckne

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S6].txt - [1258 áàéò] ##########

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité