cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

[b]############################## | UsbFix V 8.010 | [Clean][/b]

User: moh (Administrator) # MOH-PC
Updated 07/08/2015 by El Desaparecido - SosVirus
Started at 00:47:31 | 08/08/2015

Website : [url=http://www.en.usbfix.net/]http://www.en.usbfix.net/[/url]
Changelog : [url=http://www.en.usbfix.net/changelog/]http://www.en.usbfix.net/changelog/[/url]
Support : [url=http://www.sos-virus.net/]http://www.sos-virus.net/[/url]
Live detection : [url=http://how-to-remove.us/]http://how-to-remove.us/[/url]
Contact : [url=http://www.en.usbfix.net/contact/]http://www.en.usbfix.net/contact/[/url]

[b]################## | System information |[/b]

MB: Gigabyte Technology Co., Ltd. (G41MT-S2PT)
CPU: Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz
GC: Intel(R) G41 Express Chipset
RAM -> [Total : 1788 Mo | Free : 1037 Mo]
Bios: Award Software International, Inc.
Boot: Normal boot

OS: Microsoft™ Windows 7 Ultimate (6.1.7600 32-Bit)
WB: Internet Explorer : 8.00.7600.16385
WB: Google Chrome : 44.0.2403.130
WB: Mozilla Firefox : 1.9.1.5

[b]################## | Security Information |[/b]

AV: ESET Smart Security 8.0 [[b](!) Disabled[/b] |[b](!) Outdated[/b]]
AS: Windows Defender [Enabled |[b](!) Outdated[/b]]
AS: ESET Smart Security 8.0 [[b](!) Disabled[/b] |[b](!) Outdated[/b]]
FW: ESET Personal firewall [Enabled]
AS: Malwarebytes Anti-Malware : 2.1.8.1057
FW: Windows Firewall [Enabled]
SC: Security Center [Enabled]
WU: Windows Update [[b](!) Disabled[/b]]

[b]################## | Disk Information |[/b]

C:\ (%SystemDrive%) -> Fixed disk # 39 Gb (1 Gb free - 3%) [] # NTFS
D:\ -> Fixed disk # 117 Gb (4 Gb free - 3%) [GAMES] # NTFS
E:\ -> Fixed disk # 117 Gb (4 Gb free - 4%) [MP3] # NTFS
F:\ -> Fixed disk # 117 Gb (2 Gb free - 2%) [FILMS] # NTFS
G:\ -> Fixed disk # 75 Gb (2 Gb free - 3%) [ISLAMIC] # NTFS
I:\ -> Removable disk # 14 Gb (14 Gb free - 99%) [] # FAT32

[b]################## | Generic Research |[/b]

Deleted! C:\Users\moh\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Fantasy Premier League.vbs
Deleted! I:\Fantasy Premier League.vbs
Deleted! D:\WWE RAW I - Total Edition.lnk
Deleted! I:\System Volume Information.lnk
Deleted! I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ.lnk
Deleted! HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Fantasy Premier League
Restored! [D] I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ

(!) Temporary files deleted. (7.45457553863525 MB)

[b]################## | Startup |[/b]

F2 - HKLM\..\Winlogon : [Shell] explorer.exe
F2 - HKLM\..\Winlogon : [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,
04 - HKCU\..\Run : [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
04 - HKCU\..\Run : [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
04 - HKCU\..\Run : [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
04 - HKLM\..\Run : [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s
04 - HKLM\..\Run : [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
04 - HKLM\..\Run : [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
04 - HKLM\..\Run : [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
04 - HKLM\..\Run : [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
04 - HKLM\..\Run : [Resume copy] copyfstq.exe /startup
04 - HKLM\..\Run : [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
04 - HKU\S-1-5-19\..\Run : [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
04 - HKU\S-1-5-20\..\Run : [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
04 - HKU\S-1-5-21-1681613874-1077165346-4232234660-1005\..\Run : [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
04 - HKU\S-1-5-21-1681613874-1077165346-4232234660-1005\..\Run : [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
04 - HKU\S-1-5-21-1681613874-1077165346-4232234660-1005\..\Run : [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun
04 - HKU\S-1-5-19\..\RunOnce : [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
04 - HKU\S-1-5-20\..\RunOnce : [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe

[b]################## | UsbFix - Information |[/b]

Info : [url=https://www.youtube.com/watch?v=vUZYYASd7FE]How to remove shortcut virus on flash disk (Video)[/url]
Info : [url=http://www.en.usbfix.net/2014/03/remove-shortcut-virus-usb/]Shortcut virus on flash disk, What is it ?[/url]
Live detection : [url=http://how-to-remove.us/]http://how-to-remove.us/[/url]

[b]################## | C:\ %SystemDrive% - Fixed drive (NTFS) |[/b]

[11/06/2009 - 00:42:20 | A | 0 Ko] - C:\config.sys
[13/06/2015 - 20:46:17 | RASH | 0 Ko] - C:\IO.SYS
[13/06/2015 - 20:46:17 | RASH | 0 Ko] - C:\MSDOS.SYS
[08/08/2015 - 00:19:13 | ASH | 1373560 Ko] - C:\hiberfil.sys
[08/08/2015 - 00:19:19 | ASH | 1831416 Ko] - C:\pagefile.sys
[03/08/2015 - 03:56:25 | D] - C:\Config.Msi
[23/12/2013 - 21:10:42 | A | 2 Ko] - C:\RHDSetup.log
[23/12/2013 - 21:11:49 | A | 0 Ko] - C:\Install.log
[23/12/2013 - 21:12:01 | A | 0 Ko] - C:\csb.log
[23/12/2013 - 21:01:05 | N | 0 Ko] - C:\win7.ld
[14/03/2014 - 23:27:15 | A | 1 Ko] - C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
[07/08/2015 - 16:08:16 | SHD] - C:\$Recycle.Bin
[11/06/2009 - 00:42:20 | A | 0 Ko] - C:\autoexec.bat
[24/12/2013 - 06:55:46 | RASH | 8 Ko] - C:\BOOTSECT.BAK
[14/07/2009 - 05:37:05 | D] - C:\PerfLogs
[14/07/2009 - 07:53:55 | SHD] - C:\Documents and Settings
[02/11/2009 - 21:10:34 | RASH | 375 Ko] - C:\bootmgr
[23/12/2013 - 21:00:56 | SHD] - C:\Recovery
[23/12/2013 - 21:01:05 | N | 167 Ko] - C:\grldr
[23/12/2013 - 21:01:44 | RD] - C:\Users
[23/12/2013 - 21:08:46 | D] - C:\Intel
[24/12/2013 - 06:55:45 | SHD] - C:\Boot
[12/03/2014 - 19:01:59 | D] - C:\AdwCleaner
[30/01/2015 - 15:16:26 | D] - C:\Downloads
[16/07/2015 - 02:13:38 | RD] - C:\Program Files
[08/08/2015 - 00:17:41 | D] - C:\Windows
[08/08/2015 - 00:18:13 | D] - C:\AdsFix
[08/08/2015 - 00:19:13 | HD] - C:\ProgramData
[08/08/2015 - 00:45:18 | D] - C:\UsbFix

[b]################## | D:\ - Fixed drive (NTFS) |[/b]

[07/08/2015 - 14:09:55 | A | 31 Ko] - D:\ZHPDiag.txt
[08/08/2015 - 00:18:05 | A | 37 Ko] - D:\AdsFix_08_08_2015_00_18_13.txt
[24/12/2013 - 19:41:03 | D] - D:\msdownld.tmp
[03/01/2015 - 15:22:15 | A | 150 Ko] - D:\ouarsenis-448f3da27a.jpg
[08/08/2015 - 00:43:38 | A | 47 Ko] - D:\AdsFix ÊÞÑíÑ ÇÏÇÉ.htm
[23/12/2013 - 21:04:03 | SHD] - D:\$RECYCLE.BIN
[27/10/2011 - 01:49:06 | SHD] - D:\RECYCLER
[09/08/2014 - 00:22:39 | D] - D:\Perfect Star7 Patch
[29/05/2015 - 12:17:06 | RD] - D:\GAMES

[b]################## | E:\ - Fixed drive (NTFS) |[/b]

[22/01/2014 - 17:52:13 | A | 245424 Ko] - E:\ÇáÍáÞÉ ÇáããäæÚÜÉ ãä ÇáÚÑÖ áÈÇÓã íæÓÝ from Menna Abdallah on Vimeo.mp4
[28/01/2014 - 23:03:24 | A | 2315 Ko] - E:\1229.mp3
[23/12/2013 - 21:04:03 | SHD] - E:\$RECYCLE.BIN
[26/10/2011 - 20:52:30 | RD] - E:\ãäæÚ
[27/10/2011 - 01:49:06 | SHD] - E:\RECYCLER
[27/10/2011 - 02:47:01 | RD] - E:\ËæÑÉ 25 íäÇíÑ 2011
[11/04/2012 - 12:19:21 | D] - E:\New Folder
[16/01/2013 - 01:04:43 | RD] - E:\MP3
[13/09/2014 - 19:34:27 | RD] - E:\United Download
[15/09/2014 - 14:15:46 | RD] - E:\ßæãíÏíÇ
[23/01/2015 - 23:10:24 | RD] - E:\CARTOON
[30/07/2015 - 01:13:02 | D] - E:\ÇæßÇ æÇæÑÊíÌÇ

[b]################## | F:\ - Fixed drive (NTFS) |[/b]

[23/12/2013 - 21:04:04 | SHD] - F:\$RECYCLE.BIN
[27/10/2011 - 01:49:06 | SHD] - F:\RECYCLER
[25/04/2015 - 19:33:41 | D] - F:\New folder
[29/06/2015 - 19:14:31 | RD] - F:\FILMS

[b]################## | G:\ - Fixed drive (NTFS) |[/b]

[09/01/2013 - 12:17:20 | A | 71731 Ko] - G:\---- -------.rar
[06/01/2013 - 23:27:37 | A | 72992 Ko] - G:\---- -------.pdf
[16/01/2013 - 17:40:12 | A | 726 Ko] - G:\Ø?Ù?Ø?Ø?Ø?Ø?-Ù?Ø?Ø?Ù?Ø?-Ø?Ù?Ø?Ø?Ø?Ù?Ø?-Ù?Ù?Ø?Ø?Ù?.pdf
[23/07/2013 - 04:30:45 | A | 1672 Ko] - G:\alrwh-.pdf
[23/12/2011 - 15:53:58 | A | 29 Ko] - G:\ÇäÐÇÑ ÚÑÖ ÇÌÑÉ.doc
[11/01/2013 - 17:54:02 | A | 48 Ko] - G:\ÔæÞí ÇáÊáÇæí.doc
[12/01/2013 - 10:55:39 | A | 43 Ko] - G:\ÇÒåÑ.doc
[06/02/2013 - 00:13:04 | A | 39 Ko] - G:\ÔæÞí ÇáÊáÇæí_2.doc
[06/02/2013 - 00:15:21 | A | 37 Ko] - G:\ÇÒåÑ_2.doc
[03/04/2013 - 20:12:26 | A | 28 Ko] - G:\ÚÞÏ ÅíÌÇÑ.doc
[13/04/2013 - 02:08:46 | A | 42 Ko] - G:\ÇÏÇÑíÉ ÚáíÇ.doc
[21/11/2014 - 22:20:37 | A | 66 Ko] - G:\ãÐßÑÉ ÑÇäíÇ ãÍãÏ ÇáÓíÏ ÚÈÏ ÇáäÈì Þ 1554 áÓäÉ 2009.doc
[23/07/2013 - 04:31:15 | ASH | 13 Ko] - G:\Thumbs.db
[23/12/2013 - 21:04:04 | SHD] - G:\$RECYCLE.BIN
[26/10/2011 - 00:45:46 | RD] - G:\ãÕÑ ãä 150 ÓäÉ
[27/10/2011 - 01:49:06 | SHD] - G:\RECYCLER
[31/10/2011 - 00:31:22 | D] - G:\ÓäÊÑÇá
[01/06/2012 - 16:17:35 | D] - G:\ßäÊ ÌÇÓæÓÇð Ýí ÇÓÑÇÆíá ÑÃÝÊ ÇáåÌÇä
[18/04/2014 - 13:01:44 | RD] - G:\ÇÓáÇãíÇÊ
[21/10/2014 - 20:01:05 | D] - G:\ßÊÈ ÇáßÊÑæäíå
[03/04/2015 - 19:45:44 | D] - G:\ÚÇÆáÉ
[30/05/2015 - 09:47:51 | D] - G:\ÇáÚÇÈ
[31/05/2015 - 22:00:20 | D] - G:\ÞÇäæä
[03/08/2015 - 13:43:59 | D] - G:\ãÓáÓáÇÊ ÇÐÇÚíÉ
[08/08/2015 - 00:36:49 | RD] - G:\SOURCE

[b]################## | I:\ - Removable drive (FAT32) |[/b]

[03/08/2015 - 03:51:00 | D] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ
[19/06/2015 - 13:04:16 | A | 3141 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÌÇãÏíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 1.mp3
[20/06/2015 - 01:34:06 | A | 2621 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÌÇãÏíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 2.mp3
[05/07/2015 - 17:01:06 | A | 2698 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæ íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 17.mp3
[07/07/2015 - 18:13:46 | A | 2460 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 19.mp3
[27/06/2015 - 21:17:04 | A | 2458 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 10.mp3
[28/06/2015 - 17:24:04 | A | 2466 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 11.mp3
[29/06/2015 - 17:08:18 | A | 2398 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 12.mp3
[01/07/2015 - 16:50:20 | A | 2628 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 13.mp3
[02/07/2015 - 17:19:14 | A | 2396 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 14.mp3
[03/07/2015 - 16:52:56 | A | 2569 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 15.mp3
[04/07/2015 - 18:09:34 | A | 2265 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 16.mp3
[06/07/2015 - 17:52:20 | A | 2386 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 18.mp3
[08/07/2015 - 18:37:46 | A | 2878 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 20.mp3
[09/07/2015 - 18:25:38 | A | 2529 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 21.mp3
[10/07/2015 - 18:36:24 | A | 2648 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 22.mp3
[11/07/2015 - 17:47:46 | A | 2436 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 23.mp3
[12/07/2015 - 18:16:10 | A | 2396 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 24.mp3
[13/07/2015 - 16:51:22 | A | 2665 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 25.mp3
[14/07/2015 - 18:09:16 | A | 2373 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 26.mp3
[15/07/2015 - 18:06:20 | A | 2609 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 27.mp3
[16/07/2015 - 18:05:54 | A | 2451 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 28.mp3
[17/07/2015 - 18:44:32 | A | 2406 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 29.mp3
[22/06/2015 - 01:21:40 | A | 2163 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 3.mp3
[18/07/2015 - 18:28:32 | A | 2982 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 30 æÇáÇÎíÑÉ.mp3
[22/06/2015 - 01:21:48 | A | 2406 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 4.mp3
[22/06/2015 - 20:02:16 | A | 2682 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 5.mp3
[23/06/2015 - 17:35:44 | A | 2464 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 6.mp3
[24/06/2015 - 17:45:18 | A | 2502 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 7.mp3
[25/06/2015 - 17:47:54 | A | 2118 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 8.mp3
[26/06/2015 - 18:06:48 | A | 2513 Ko] - I:\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ\ÇáãÓáÓá ÇáÇÐÇÚí ÇÍäÇ ÕÛíÑíä Çæì íÇ ãÇäÏæ ÇáÍáÞÉ 9.mp3

[b]################## | Vaccin |[/b]

C:\Autorun.inf -> Vaccine created by UsbFix (El Desaparecido)
D:\Autorun.inf -> Vaccine created by UsbFix (El Desaparecido)
E:\Autorun.inf -> Vaccine created by UsbFix (El Desaparecido)
F:\Autorun.inf -> Vaccine created by UsbFix (El Desaparecido)
G:\Autorun.inf -> Vaccine created by UsbFix (El Desaparecido)
I:\Autorun.inf -> Vaccine created by UsbFix (El Desaparecido)

[b]################## | E.O.F | [url=http://www.sosvirus.net/]http://www.sosvirus.net/[/url] | [url=http://www.en.usbfix.net/]http://www.en.usbfix.net/[/url] |[/b]

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité