cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

ãÓÍ ÇáÊÇÑíÎ: 7/20/2015
ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí ÇáæÞÊ: 6:05 PM
ãáÝ ÇáÓÌá: FSFSDFSDFSDF.txt
ãÏíÑ ÇáÈÑäÇãÌ: äÚã

ÇáÅÕÏÇÑ: 2.1.8.1057
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: v2015.07.20.04
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: v2015.07.17.01
ÇáÊÑÎíÕ: ÇáãÍÇßãÉ
ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: Êãßíä
ÍãÇíÉ ãæÇÞÚ æíÈ ÇáÖÇÑÉ: Êãßíä
ÇáÍãÇíÉ ÇáÐÇÊíÉ: Ðæí

äÙÇã ÇáÊÔÛíá: Windows 7 Service Pack 1
æÍÏÉ ÇáãÚÇáÌÉ ÇáãÑßÒíÉ: x86
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: NTFS
ÇáãÓÊÎÏã: FaDi-YaSiNe

äæÚ ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí: ÇáÊåÏíÏ ÈÇáãÓÍ ÇáÖæÆí
ÇáäÊíÌÉ: ÃßãáÊ
ÇáßÇÆäÇÊ ÇáÊí Êã ãÓÍåÇ ÖæÆíÇð: 316544
ÇáæÞÊ ÇáãäÞÖí: ÏÞíÞÉ¡ 39 ËÇäíÉ 32

ÇáÐÇßÑÉ: Êãßíä
ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá: Êãßíä
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: Êãßíä
ÇáãÍÝæÙÇÊ: Êãßíä
ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: Êãßíä
ÇáÇÓÊÏáÇá: Êãßíä
ÃáÌÑæ: Êãßíä
Èæã: Êãßíä

ÇáÚãáíÇÊ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáæÍÏÇÊ ÇáäãØíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ãÝÇÊíÍ ÇáÊÓÌíá: 10
PUP.Optional.iWebar.A, HKLM\SOFTWARE\iWebar-nv-ie, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [ba4a2eb67f0bb0868cd3878f33d06799],
PUP.Optional.SensePlus.A, HKLM\SOFTWARE\SensePlus-nv-ie, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [c2424b99880296a0065e8c855ba8cb35],
PUP.Optional.CrossRider.C, HKLM\SOFTWARE\APPDATALOW\SOFTWARE\Crossrider, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [df25c4206426d363331e30d99370e21e],
PUP.Optional.DriverUpdate.A, HKLM\SOFTWARE\SLIMWARE UTILITIES INC\DriverUpdate, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [13f131b3177377bf3c61623417ede51b],
PUP.Optional.iWebar.A, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\iWebar-nv-ie, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [2bd9be261f6be94d2b3557bf7b8859a7],
PUP.Optional.SensePlus.A, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\SensePlus-nv-ie, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [fe06a53fa4e6092d2d385cb5d62d966a],
PUP.Optional.Crossrider.C, HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\APPDATALOW\SOFTWARE\_CrossriderRegNamePlaceHolder_, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [18ec6e76a2e845f179ff7b148e76cf31],
PUP.Optional.iWebar.A, HKU\S-1-5-21-2609532684-4132931585-3515289822-1000\SOFTWARE\iWebar-nv-ie, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [976d20c4880286b090d00f077f84d42c],
PUP.Optional.SensePlus.A, HKU\S-1-5-21-2609532684-4132931585-3515289822-1000\SOFTWARE\SensePlus-nv-ie, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [3aca9b492f5b48ee0f5630e144bf21df],
PUP.Optional.DriverUpdate.A, HKU\S-1-5-21-2609532684-4132931585-3515289822-1000\SOFTWARE\SLIMWARE UTILITIES INC\DriverUpdate, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [f70d0bd92c5e68ce2d6e4254aa5a8b75],

Þíã ÇáÊÓÌíá: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÈíÇäÇÊ ÇáÊÓÌíá: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáãÌáÏÇÊ: 1
PUP.Optional.DriverUpdate.A, C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{9DE6EA82-B1F4-4156-9565-B38A1AA2D924}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [8e76945053373cfa4f20bf45e41fdd23],

ÇáãáÝÇÊ: 6
RiskWare.Tool.CK, C:\Program Files\Connectify\Connectify 9 Crack.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [ec18fbe95337a3935b99dbb3768bc63a],
RiskWare.Tool.CK, C:\Program Files\Connectify\crack.rar, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [9074ffe5cfbb5fd7658f325c55acf50b],
RiskWare.Tool.CK, C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2609532684-4132931585-3515289822-1000\$RUGG41R.7z, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [07fdb62e7d0d64d2c72d9df150b1639d],
PUP.Optional.DriverUpdate.A, C:\Users\FaDi-YaSiNe\Downloads\DriverUpdate-setup.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [8f7562826e1ca492a4697639b44d57a9],
PUP.Optional.SpeedBit, C:\Users\FaDi-YaSiNe\AppData\Local\Installer\Install_12542\DCytaiesmt_smtyc_setup.exe, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [af55f9eba1e9082e358a7e16738e0bf5],
PUP.Optional.DriverUpdate.A, C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers\{9DE6EA82-B1F4-4156-9565-B38A1AA2D924}\setup.msi, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [8e76945053373cfa4f20bf45e41fdd23],

ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáãÇÏíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)


(end)

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité