cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

[b]############################## | UsbFix V 8.001 | [Nettoyage][/b]

Utilisateur: BACHASTAR (Administrateur) # BACHASTAR-PC
Mis à jour le 29/07/2015 par El Desaparecido - SosVirus
Lancé à 13:20:09 | 29/07/2015

Site Web : [url=http://www.usbfix.net/]http://www.usbfix.net/[/url]
Changelog : [url=http://www.usbfix.net/maj/]http://www.usbfix.net/maj/[/url]
Assistance : [url=http://www.sosvirus.net/forum-virus-securite.html]http://www.sosvirus.net/forum-virus-securite.html[/url]
Détection en Live : [url=http://comment-supprimer.fr/]http://comment-supprimer.fr/[/url]
Contact : [url=http://www.usbfix.net/contact/]http://www.usbfix.net/contact/[/url]

[b]################## | System information |[/b]

MB: ASUSTeK Computer INC. (P5Q-PRO)
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
RAM -> [Total : 3327 Mo | Free : 2429 Mo]
Bios: American Megatrends Inc.
Boot: Normal boot

OS: Microsoft™ Windows 7 Ultimate (6.1.7600 32-Bit)
WB: Internet Explorer : 8.00.7600.16385
WB: Google Chrome : 44.0.2403.107

[b]################## | Security Information |[/b]

AV: ESET Smart Security 8.0 [[b](!) Désactivé[/b] |A jour]
AS: Windows Defender [Actif |A jour]
AS: ESET Smart Security 8.0 [[b](!) Désactivé[/b] |A jour]
FW: Pare-feu personnel d'ESET [Actif]
AS: Malwarebytes Anti-Malware : 2.1.8.1057
FW: Windows Firewall [Actif]
SC: Security Center [Actif]
WU: Windows Update [Actif]

[b]################## | Disk Information |[/b]

C:\ (%SystemDrive%) -> Disque fixe # 195 Go (158 Go libre(s) - 81%) [] # NTFS
D:\ -> Disque fixe # 270 Go (19 Go libre(s) - 7%) [BACHA] # NTFS

[b]################## | Recherche générique |[/b]

Supprimé! C:\Windows\Windows.exe

(!) Fichiers temporaires supprimés. (16.0951795578003 MB)

[b]################## | Startup |[/b]

F2 - HKLM\..\Winlogon : [Shell] Explorer.exe
F2 - HKLM\..\Winlogon : [Userinit] C:\Windows\system32\userinit.exe,
04 - HKCU\..\Run : [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
04 - HKCU\..\Run : [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR
04 - HKCU\..\Run : [SuperCopier2.exe] C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe
04 - HKLM\..\Run : [NvBackend] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"
04 - HKLM\..\Run : [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
04 - HKLM\..\Run : [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
04 - HKLM\..\Run : [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"
04 - HKLM\..\Run : [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
04 - HKU\S-1-5-21-2509301596-2523855986-3924990416-1000\..\Run : [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
04 - HKU\S-1-5-21-2509301596-2523855986-3924990416-1000\..\Run : [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR
04 - HKU\S-1-5-21-2509301596-2523855986-3924990416-1000\..\Run : [SuperCopier2.exe] C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe

[b]################## | UsbFix - Information |[/b]

Info : [url=https://www.youtube.com/watch?v=vUZYYASd7FE]Comment supprimer l'infection des raccourcis sur USB ? (Video)[/url]
Info : [url=http://www.usbfix.net/2014/10/supprimer-virus-raccourcis-usb/]L'infection des raccourcis USB, c'est quoi ?[/url]
Détection en Live : [url=http://comment-supprimer.fr/]http://comment-supprimer.fr/[/url]

[b]################## | C:\ %SystemDrive% - Disque Fixe (NTFS) |[/b]

[28/07/2015 - 15:01:00 | A | 9 Ko] - C:\AdsFix.txt
[10/06/2009 - 23:42:20 | A | 0 Ko] - C:\config.sys
[29/07/2015 - 12:50:43 | ASH | 3406904 Ko] - C:\pagefile.sys
[29/07/2015 - 12:51:05 | SHD] - C:\$RECYCLE.BIN
[10/06/2009 - 23:42:20 | A | 0 Ko] - C:\autoexec.bat
[14/07/2009 - 04:37:05 | D] - C:\PerfLogs
[14/07/2009 - 06:53:55 | SHD] - C:\Documents and Settings
[22/07/2015 - 14:36:16 | D] - C:\Recovery
[22/07/2015 - 14:36:26 | RD] - C:\Users
[22/07/2015 - 15:14:20 | D] - C:\Qoobox
[23/07/2015 - 19:49:40 | D] - C:\AdwCleaner
[23/07/2015 - 19:52:30 | D] - C:\IE
[23/07/2015 - 19:52:44 | D] - C:\win7
[23/07/2015 - 19:54:24 | D] - C:\updates
[25/07/2015 - 17:06:37 | RHD] - C:\MSOCache
[27/07/2015 - 18:00:49 | D] - C:\ProgramData
[27/07/2015 - 20:19:24 | D] - C:\Device
[27/07/2015 - 20:21:51 | D] - C:\[Smad-Cage]
[27/07/2015 - 20:57:36 | RD] - C:\Program Files
[29/07/2015 - 12:57:37 | D] - C:\AdsFix
[29/07/2015 - 13:15:59 | D] - C:\UsbFix
[29/07/2015 - 13:21:03 | D] - C:\Windows

[b]################## | D:\ - Disque Fixe (NTFS) |[/b]

[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÏæÑÉ ÇáÚáÇãÉ ÚÈÏ ÇáÍãíÏ Èä ÈÇÏíÓ.æåÑÇä Ü ÇáØÈÚÉ ÇáÑÇÈÚÉ1433åÜ
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 6782 Ko] - D:\---ÑÞÊ ÚíäÇí ÔæÞÇ ãÇåÑ Òíä - YouTube.mp4.zzz
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 49 Ko] - D:\10347423_784911471605192_2567468132711435945_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 46 Ko] - D:\10352735_10152886947276137_5422284969314571961_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 20 Ko] - D:\10413429_365535740237925_7396742782299845644_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 7 Ko] - D:\10454435_1430226123956579_2161444269585402168_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 30 Ko] - D:\10956644_1534220330172797_1393762089_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:48 | A | 76 Ko] - D:\10978626_1564865203791982_1911801374029162874_n[2].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:48 | A | 35 Ko] - D:\11009944_1612989952252351_8000025470418554001_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:48 | A | 212 Ko] - D:\11012386_10153156826660225_2158890914400962748_n[1].png.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 44 Ko] - D:\11022551_896404407088756_8195755590595294616_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 33 Ko] - D:\11073982_1612989785585701_7603100126846748548_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 32 Ko] - D:\11080900_1613384252212921_6082655428357318195_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 24 Ko] - D:\11116097_614291882041030_1398904912_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 72 Ko] - D:\11127764_863210857082073_2026515710563010323_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 34 Ko] - D:\11128689_1571925869753755_5909403725126127023_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 38 Ko] - D:\11133829_1425902401056746_5346478489242594117_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 49 Ko] - D:\11136626_1269737163055972_1253614113457405190_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 92 Ko] - D:\1535077_899734676808912_238946757663468647_n[1].png.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 30 Ko] - D:\1544527_354676004736087_916287212128183558_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 31 Ko] - D:\1654012_208837885991352_863997208_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 35 Ko] - D:\1908266_389419274531194_1447735484_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:53:49 | A | 37 Ko] - D:\1925132_806229129456866_1140818228212771684_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 14:55:28 | A | 35 Ko] - D:\7 (2).zzz
[21/07/2015 - 14:55:29 | A | 39 Ko] - D:\7 (3).zzz
[21/07/2015 - 14:55:29 | A | 44 Ko] - D:\7 (4).zzz
[21/07/2015 - 14:55:29 | A | 31 Ko] - D:\7 (5).zzz
[21/07/2015 - 14:55:29 | A | 49 Ko] - D:\7 (1).zzz
[21/07/2015 - 14:55:29 | A | 27 Ko] - D:\984303_1585501608380753_4503065089906357315_n[1].jpg.zzz
[21/07/2015 - 15:16:39 | A | 8561 Ko] - D:\Change icon iphone ÊÛííÑ ÇíÞæäÉ ÇáÔÈßÉ Úáì ÇáÇíÝæä ios 7 - YouTube.mp4.zzz
[21/07/2015 - 15:16:39 | A | 9976 Ko] - D:\Download & Import music to Iphone on IOS 8 without Computer - YouTube.mp4.zzz
[21/07/2015 - 15:16:45 | A | 1 Ko] - D:\Hard Reset.txt.zzz
[21/07/2015 - 15:16:45 | A | 17911 Ko] - D:\How to Replace Your iPhone 5 Screen (Complete Guide) - YouTube.mp4.zzz
[21/07/2015 - 15:16:47 | A | 34804 Ko] - D:\How to unlock vodafone modem (all Huawei + ZTE) - - YouTube.mp4.zzz
[21/07/2015 - 15:17:40 | A | 1 Ko] - D:\IPHONE 5 BACHA.txt.zzz
[21/07/2015 - 15:31:02 | A | 49973 Ko] - D:\Tuto Iphone 3G 3GS changer connecteur dock (micro charge synchronisation haut parleur).MP4.zzz
[21/07/2015 - 15:31:03 | A | 30813 Ko] - D:\Tutoriel Changement écran LCD iphone 3G 3GS - YouTube.mp4.zzz
[04/10/2014 - 11:41:50 | N | 14658 Ko] - D:\Íá ãÚÙã ãÔÇßá ÇáÝáÇÔÉ usb æ ÈØÇÞÉ ÇáÐÇßÑÉ æ ÈÏæä ÈÑÇãÌ.WEBM
[10/01/2015 - 18:48:09 | N | 0 Ko] - D:\Èßá ÇááÛÇÊ ...ÔßÑÇ.txt
[02/04/2015 - 19:44:23 | N | 2 Ko] - D:\ÊÑÏÏ ÇáÞäæÇÊ.txt
[21/07/2015 - 13:36:13 | A | 1 Ko] - D:\ÃßæÇÏ ÇäÏÑæíÏ.txt
[21/07/2015 - 13:37:26 | A | 1 Ko] - D:\ÈÑÍãæä ÇáÍÇÌ.txt
[21/07/2015 - 13:37:46 | A | 1 Ko] - D:\ÑÓÇáÉ ÇáåÏì Ýí ÇÊÈÇÚ ÇáäÈí ÇáãÞÊÏì .txt
[21/07/2015 - 13:37:54 | A | 1 Ko] - D:\Ýß ÔÝÑÉ ÇáÇíÝæä æÇáÇäÏÑæíÏ ãÌÇäÇ.txt
[14/01/2015 - 10:43:17 | N | 97 Ko] - D:\ßá ãÇíÊÚáÞ ÈÌãÚíÉ ÇáÍí.rar
[04/10/2014 - 11:41:30 | N | 7261 Ko] - D:\ßíÝ ÈÅãßÇäß Íá ÇáÇÎØÇÁ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÚÏã ÞÑÇÆÉ æÊÚÑÝ ÇáÍÇÓæÈ Úáì 2014USB.MP4
[19/11/2014 - 20:50:24 | N | 7386 Ko] - D:\VPN ãÇ åæ Çá - YouTube.mp4
[19/11/2014 - 21:31:45 | A | 6271 Ko] - D:\ØÑíÞÉ ÇÓÊÑÇÌÚ ÇáÑÞã ÇÓÑí ÇáÎÇÕ Ýí ÇáÇÈ ÓÊæÑ? - YouTube.mp4
[22/11/2014 - 19:51:52 | A | 12274 Ko] - D:\ÔÑÍ ÊäÕíÈ ãæÈÇíá ÈÇÑÊäÑ mobile partner æÖÈØ ÇÚÏÇÏÇÊå? - YouTube.mp4
[19/07/2009 - 20:12:38 | N | 1989 Ko] - D:\ÝÑÞÉ ÇáÊÈÕÑÉ.mp3
[08/08/2014 - 15:48:20 | N | 6836 Ko] - D:\ÇáÔÚÈ ÇÑÇÏ ÇáÍíÇÉ.mp3
[21/11/2014 - 22:28:46 | N | 2051 Ko] - D:\ÃÊíÊ Åáíß íÇÑÈí_1.mp3
[24/03/2015 - 16:16:49 | N | 6620 Ko] - D:\Panet.co.il_George-Elrasi-Laktob-3awra2-Elshajar.mp3
[10/09/2014 - 14:14:41 | N | 18 Ko] - D:\ØÑíÞÉ ÇáÊÚÈÆÉ ááÔÑíÍÉ.jpg
[01/10/2014 - 13:11:35 | N | 3147 Ko] - D:\ãÍãæÏí ÇáÍÇÌ.jpg
[21/07/2015 - 14:53:47 | A | 57 Ko] - D:\1.jpg
[21/07/2015 - 14:53:50 | A | 64 Ko] - D:\2.jpg
[15/07/2014 - 17:33:45 | N | 46 Ko] - D:\ãÑÇÍá ÌãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã.docx
[27/03/2015 - 15:31:16 | N | 25 Ko] - D:\ÛÇÒÇÊ ÇáÈØä.docx
[13/04/2015 - 12:51:53 | N | 166 Ko] - D:\æÖÚ ãßÚÈ ËáÌ Úáì ÃÓÝá ÇáÑÞÈÉ.docx
[13/04/2015 - 12:59:18 | N | 55 Ko] - D:\ÚáÇÞÉ ÇáÍÌÇãå ÈÇßÊãÇá ÇáÞãÑ.docx
[21/07/2015 - 13:37:29 | A | 12 Ko] - D:\ÊÎáÕ ãä ÇáÊæÊÑ ÞÈá Çáäæã.docx
[21/07/2015 - 13:37:54 | A | 947 Ko] - D:\ßíÝÉ ÇÕáÇÍ ãáÝÇÊ ÈæÊ (Windows 7 (Boot æÇáÇÞáÇÚ ÈÔßá Óáíã.docx
[21/07/2015 - 13:37:54 | A | 316 Ko] - D:\áæÍÉ ÇáãÝÇÊíÍ.docx
[26/07/2015 - 10:10:19 | D] - D:\TvQuran.com__Alafasi
[22/07/2015 - 20:46:53 | SHD] - D:\$RECYCLE.BIN
[18/07/2015 - 15:07:05 | A | 1446 Ko] - D:\ÇÐÇ ÕÍ ÇáÍÏíË Ýåæ ãÐåÈí? - YouTube.3gp
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÇáÚáÇÌ ÈÇáÃÚÔÇÈ
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÇáãÝÖáÉ
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÊÔÛíá ãÝÊÇÍ ÇáÇäÊÑäÊ nedjma ãÚ ÔÑíÍÉ mobilis Çæ djezzy ÈÏæä Ýß ÔíÝÑÉ
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÏæÑÉ æåÑÇä ÇáÚáãíÉ ãÇí 2014
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÕæÑ ÚÑÓ ÎÖÑÉ
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáåÇÔãí
[24/05/2015 - 21:58:41 | D] - D:\ÝÊÍ ÇÛáÈíÉ ãæÏÇãÇÊ 3Ìí
[24/05/2015 - 21:58:42 | D] - D:\åæÇí
[27/05/2015 - 22:06:58 | D] - D:\ÃÏÚíÉ ÕæÊíÉ
[01/06/2015 - 15:57:30 | D] - D:\ØÈÎ ãäæÚ
[02/06/2015 - 20:24:03 | D] - D:\WIN
[02/06/2015 - 20:24:16 | D] - D:\WLL POUR WIN 7
[02/06/2015 - 20:24:26 | D] - D:\ÇáÇÐÇä
[02/06/2015 - 20:25:45 | D] - D:\ãáÝ ÞäæÇÊ
[03/06/2015 - 16:00:20 | D] - D:\ãÊÚÉ ÊÚáã ÇáÞíÇÏÉ
[19/06/2015 - 18:32:02 | D] - D:\ÇäÇÔíÏ
[24/06/2015 - 14:16:56 | D] - D:\ÝíÏæíåÇÊ ÑæÚÉ
[10/07/2015 - 17:10:32 | D] - D:\ÕæÑ ÇáÝÇíÓÈæß
[22/07/2015 - 20:14:03 | D] - D:\Downloads
[22/07/2015 - 20:14:03 | D] - D:\DRIVER
[22/07/2015 - 20:14:04 | D] - D:\DVB
[22/07/2015 - 20:39:14 | D] - D:\JEUX
[23/07/2015 - 10:43:55 | D] - D:\IPHONE
[24/07/2015 - 13:04:38 | D] - D:\2015
[25/07/2015 - 09:16:39 | D] - D:\ANDROID
[25/07/2015 - 09:17:54 | D] - D:\BACHA PHOTO
[25/07/2015 - 17:04:04 | D] - D:\MOBIL
[25/07/2015 - 17:22:02 | D] - D:\PRO 2015
[25/07/2015 - 17:22:51 | D] - D:\SAT
[26/07/2015 - 11:10:31 | D] - D:\usb adata
[26/07/2015 - 11:10:45 | D] - D:\Video
[27/07/2015 - 10:26:52 | D] - D:\ALIDVRS2
[27/07/2015 - 19:36:25 | D] - D:\IMAGE HD

[b]################## | Vaccin |[/b]

C:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (El Desaparecido)
D:\Autorun.inf -> Vaccin créé par UsbFix (El Desaparecido)

[b]################## | E.O.F | [url=http://www.sosvirus.net/]http://www.sosvirus.net/[/url] | [url=http://www.usbfix.net/]http://www.usbfix.net/[/url] |[/b]

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité