cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

ãÓÍ ÇáÊÇÑíÎ: 26/06/2015
ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí ÇáæÞÊ: 03:32:02
ãáÝ ÇáÓÌá: malware.txt
ãÏíÑ ÇáÈÑäÇãÌ: äÚã

ÇáÅÕÏÇÑ: 2.01.6.1022
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: v2015.06.26.01
ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: v2015.06.22.01
ÇáÊÑÎíÕ: ÞÓØ
ÇáÍãÇíÉ ãä ÇáÈÑÇãÌ ÇáÖÇÑÉ: Êãßíä
ÍãÇíÉ ãæÇÞÚ æíÈ ÇáÖÇÑÉ: Êãßíä
ÇáÍãÇíÉ ÇáÐÇÊíÉ: Ðæí

äÙÇã ÇáÊÔÛíá: Windows 7 Service Pack 1
æÍÏÉ ÇáãÚÇáÌÉ ÇáãÑßÒíÉ: x86
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: NTFS
ÇáãÓÊÎÏã: hp

äæÚ ÇáãÓÍ ÇáÖæÆí: ÇáÊåÏíÏ ÈÇáãÓÍ ÇáÖæÆí
ÇáäÊíÌÉ: ÃßãáÊ
ÇáßÇÆäÇÊ ÇáÊí Êã ãÓÍåÇ ÖæÆíÇð: 327008
ÇáæÞÊ ÇáãäÞÖí: ÏÞíÞÉ¡ 50 ËÇäíÉ 13

ÇáÐÇßÑÉ: Êãßíä
ÈÏÁ ÇáÊÔÛíá: Êãßíä
äÙÇã ÇáãáÝÇÊ: Êãßíä
ÇáãÍÝæÙÇÊ: Êãßíä
ÇáÌÐæÑ ÇáÎÝíÉ: Ðæí
ÇáÇÓÊÏáÇá: Êãßíä
ÃáÌÑæ: Êãßíä
Èæã: Êãßíä

ÇáÚãáíÇÊ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáæÍÏÇÊ ÇáäãØíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ãÝÇÊíÍ ÇáÊÓÌíá: 1
PUP.Optional.DoSearch.A, HKU\S-1-5-21-1603896914-1037025528-3126383037-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [7ecb427d404af73fc9fc12e77f84ae52],

Þíã ÇáÊÓÌíá: 2
PUP.Optional.DoSearch.A, HKU\S-1-5-21-1603896914-1037025528-3126383037-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}|URL, http://do-search.com/web/?utm_source=b&utm_medium=&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=&uid=ST500DM002-1BC142_W2A27G6AXXXXW2A27G6A&ts=1420373293&type=default&q={searchTerms}, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [7ecb427d404af73fc9fc12e77f84ae52]
PUP.Optional.DoSearch.A, HKU\S-1-5-21-1603896914-1037025528-3126383037-1000\SOFTWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\SEARCHSCOPES\{2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0}|FaviconURL, http://do-search.com//favicon.ico, ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí, [e762b8074644da5c685dd029af54f709]

ÈíÇäÇÊ ÇáÊÓÌíá: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáãÌáÏÇÊ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)

ÇáãáÝÇÊ: 1
PUP.Optional.HttpBreaker.A, C:\Users\hp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e342jmon.default\prefs.js, ÍÓä: (), ÓíÆÉ: (user_pref("browser.startup.homepage", "http://isearch.omiga-plus.com/?type=hppp&ts=1420885501&from=ild&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2RXJ9FD400138");), ÇÓÊÈÏÇá,[f1580cb31a70a6901aae305942c424dc]

ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáãÇÏíÉ: 0
(ÇáßÔÝ Úä ÃíÉ ÚäÇÕÑ ÎÈíËÉ)


(end)

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité